- Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học.- Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường Tiểu học ...